Bolagsstyrning

Tidigare årsstämmor

Tidigare årsstämmor

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

  • Val av ordförande.

  • Upprättande och godkännande av röstlängd.

  • Val av en eller två justeringsmän.

  • Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  • Godkännande av dagordning.

  • Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.

Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när
sådan förekommer.

  • Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.

  • Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.

  • Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Aktieägarna i Sun4Energy Group AB kallades till årsstämma den 18 maj 2022 bolagets lokaler på Skjutbanevägen 11 i Örebro.

Tidigare årsstämmor - dokumentarkiv