Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning för Sun4Energy Group AB

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Sun4Energy Group AB, bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 080 000 och högst 8 320 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma och plats för bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
Bolagsstämma kan, utöver att hållas i den ort där bolaget har sitt säte enligt § 2, hållas i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 10 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

  1. Val av ordförande.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Val av en eller två justeringsmän.

  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  5. Godkännande av dagordning.

  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

  7. Beslut om följande.

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

  1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
  2. Val till styrelse och revisorer.
  3. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 14 Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.