Bolagsstyrning

Bolagsstämma 2024

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Sun4Energy Group AB, org.nr 559268-2255 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 9.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2024,
  • dels senast fredagen den 10 maj 2024, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Sun4energy Group AB, Mosåsvägen 142, 702 36 Örebro, eller via e-post, ove.ewaldsson@niutech.se.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.