Bolagsstyrning

Extra bolagsstämma 2024

Extra bolagsstämma 2024

Aktieägarna i Sun4Energy Group AB, org.nr 559268–2255, kallades till extra bolagsstämma den 5 april 2024 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 mars 2024,
  • dels senast den 28 mars 2024, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman.

Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Sun4energy Group AB, Mosåsvägen 142, 702 36 Örebro, eller via e-post, ove.ewaldsson@niutech.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.